किनमेल कार्ट

कार्टमा कुनै उत्पादन छैन।

चाडपर्वका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु

दिवाली बिक्री 

दिवाली बिक्री 
योग्यो वस्तुहरूमा १०% को छुट
५ औं बढी वस्तुहरू - असिमित मात्रा !...
जति धेरै किन्नुहुन्छ, त्यति नै बचत गर्नुहुन्छ
विवरण्हरू: "दिवाली बिक्री " ५ औं बढी योग्य वस्तुहरू खरीद गर्दा १०% छूट !
लक्षित उत्पादन्हरू : "तिहार्हरूका लागि आवश्यक पर्ने चीजरू " श्रीणीमा उत्पादन्हरू !
अवधि : 16 अक्टुबर 2023 (सोमबर) 0:00 से 30  अक्टुबर 2023 (सोमबर) 23:59
छुट यस स्थानमा उत्पादनहरूमा मात्र लागू हुंछ !
एउटै कर्ट्मा ५ औं सोभंदा बढी वस्तुहरू खरीद गर्दा छुटहरू लागू हुनेछन!
तपाई प्रकारहरूको मिलान र मिश्रण गर्न सक्नुहुंछ, र मात्रा को कुनै पनि सीमा छैन!
कुपन र अन्य छूट संगै प्र्योग गर्न सकिदैन! (नि:शुल्क दुवानी सेवा लागू हुंछ) कृपया कृपया ध्यान दिनुहोस! 

श्रेजा

श्रेजा

सर्त द्वारा सिर्जना गर्नुहोस्

चाडपर्वका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु